Pobierz podanie

OPINIE O NASZEJ SZKOLE


Anatomiczna lokalizacja punktów akupunktury

Henryk Dyczek Magdalena Grzonkowska

Czytaj Dalej

SPIS TREŚCI

 

Rozpoczęcie zajęć w roku szkolnym 2016/17

Rok pierwszy:
- piątek 30 września br. godz. 16.00 inauguracja roku szkolnego - sprawy administracyjne;
- piątek 30 września br. godz. 17.00 - 20.00 - zajęcia z anatomii człowieka;
- sobota 1 października br. godz. 8.00. - 17.00.  - zajęcia z teorii akupunktury;
- sobota 1 października br. godz. 17.15. – 18.15. – zajęcia Qi Gong
- niedziela 2 października br. godz. 8.00. - 14.00. - zajęcia z lokalizacji punktów akupunktury;

Rok drugi:

- piątek 7 października br. godz. 17.00-20.00  – zajęcia z  patofizjologii człowieka;
- sobota 8 października br. godz. 8.00. – 17.00 – zajęcia z teorii akupunktury;
- niedziela 9 października br. godz. 8.00. – 14.00 – zajęcia z lokalizacji punktów akupunktury;

Rok trzeci:

- piątek 7 października br. godz. 17.00- 20.00 . – przygotowanie do zajęć klinicznych;
- sobota 8 października br. godz. 8.00.- 15.00.  – przygotowanie do zajęć klinicznych;
- niedziela 9 października br. godz. 8.00.- 14.00.  – przygotowanie do zajęć klinicznych;

Kategoria: 
TERMINY ZAJĘĆ 2016/17 – (pierwszy semestr)
Rok I Rok II Rok III

30,  1,  2  wrzesień/październik 2016

14, 15, 16  i  28, 29, 30 październik 2016

11, 12, 13  i  25, 26, 27 listopad 2016

9, 10, 11 grudzień 2016

6, 7, 8 i 20, 21, 22 styczeń 2017

7, 8, 9 i 21, 22, 23  październik 2016

4, 5, 6 i 18, 19, 20 listopad 2016

2, 3, 4  i  16, 17, 18 grudzień 2016

13, 14, 15  i  27, 28, 29 styczeń 2017

 

7, 8, 9 i 21, 22, 23  październik 2016

4, 5, 6 i 18, 19, 20 listopad 2016

2, 3, 4  i  16, 17, 18 grudzień 2016

13, 14, 15  i  27, 28, 29 styczeń 2017

 

 

Kategoria: 

Rekrutacja 2016/17

Szanowni Państwo

Informujemy, że rekrutacja do Szkoły Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy na rok 2016/17 rozpocznie się  dnia 1 marca 2016 roku i zakończy  30 czerwca 2016 r.

W naborze 2016/17 przygotowaliśmy dla Państwa 20 miejsc.

W ofercie edukacyjnej natomiast przygotowaliśmy dla Państwa rozszerzony program nauczania, który obejmuje następujące przedmioty:

- teoria i filozofia akupunktury pięcioelementowej;

- umiejętności kliniczne;

- lokalizacja punktów akupunktury pięcioelementowej;

- anatomia człowieka;

- fizjologia i patologia;

- elementy fitoterapii (ziołolecznictwo );

- podstawy dietetyki pięcioelementowej;

- praktyka kliniczna ;

Szkoła zaprasza do podjęcia nauki akupunktury tradycyjnej (pięcioelementowej)osoby z różnych grup wiekowych, zawodów i środowisk wnoszące różnorodność do środowiska słuchaczy. Prowadzi politykę równych szans we wszystkich obszarach swojej działalności.  Szkoła, jako pierwsza w Polsce,  posiada dziesięcioletnie doświadczenie dydaktyczne i praktyczne w nauczaniu akupunktury pięcioelementowej.  Nasz dorobek naukowy, wykładowcy oraz zaplecze dydaktyczno-kliniczne zapewniają naukę  na bardzo wysokim poziomie, spełniając standardy nauczania określone przez Światową Organizację Zdrowia. Nauka w naszej szkole trwa trzy lata. W pierwszym i drugim roku nauki słuchacze uczą się anatomii, fizjologii i patologii człowieka, lokalizacji punktów akupunktury, umiejętności klinicznych, teorii i filozofii akupunktury pięcioelementowej, elementów fitoterapii oraz podstaw dietetyki pięcioelementowej. W trzecim roku nauki słuchacze w ramach praktyki klinicznej, wykonują zabiegi akupunktury pod nadzorem wykładowcy, a także piszą pracę dyplomową. Nauka kończy się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem kwalifikacji zawodowych akupunkturzysty.

Warunki przyjęcia do szkoły:
. posiadanie przynajmniej świadectwa ukończenia szkoły średniej z maturą;
. autentyczna motywacja do nauki i stosowania akupunktury tradycyjnej(pięcioelementowej);
. stan zdrowia fizyczny i psychiczny umożliwiający danej osobie podjęcie i ukończenie nauki;
. ukończony 19 rok życia;

Ponadto należy rozważyć:
. czy w swoich planach w wystarczający sposób uwzględniłem/am konieczność sfinansowania programu, łącznie z kosztami podróży i zakwaterowania a także czas, jaki będę musiał/a poświęcić na naukę?
. jakie są moje długoterminowe cele?
. jak nauka według programu nauczania Szkoły pasuje do mojej obecnej sytuacji?
. czy jestem w stanie w tej chwili przewidzieć sytuację, która może mi nie pozwolić na kontynuowanie studiów w Szkole?

Jakie dokumenty należy złożyć?

- podanie do szkoły (pobierz);
- kserokopia świadectwa maturalnego bądź dyplomu wyższej uczelni;
- cztery zdjęcia legitymacyjne;
- kopia dowodu wpłaty opłaty semestralnej – (3700 PLN )

Konto szkoły: mBank S.A. nr konta 62 1140 2017 0000 4702 0881 2127

w tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko oraz  „Akupunktura 2016

Dokumenty należy przesłać do dnia 30 czerwca br. drogą elektroniczną na adres : sekretariat@akupunktura.edu.pl

lub pocztą na adres:

 Szkoła Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy

ul. Startowa 5 , 86-065 Lisi Ogon k/Bydgoszczy

kontakt: sekretariat Tel. 052 321-39-03

Zapraszamy!

Kategoria: 

Uprzejmie informujemy że, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku (pobierz) w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. nr 82 poz. 537) został zarejestrowany zawód akupunkturzysty. Umiejscowienie zawodu akupunkturzysty w dziale 323 „Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii” pod numerem 323001 jest jednoznacznym wskazaniem, że zawód ten nie jest zawodem medycznym zastrzeżonym tylko dla lekarzy medycyny ale zawodem, który mogą wykonywać inne osoby nie będące lekarzami. Takie jednoznaczne umiejscowienie zawodu akupunkturzysty ucina jednocześnie funkcjonującą do tej pory błędną opinię, że czynności przewidziane dla akupunkturzysty zastrzeżone są tylko dla lekarza medycyny.

powstała w czerwcu 2006 roku i działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych powiatu bydgoskiego wydanego przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu w Bydgoszczy nr EK I 4320/21-2/06 z dnia 20 czerwca 2006 roku zgodnie z art. 82 ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 04. 256. 2572 ze zm.) i prowadzi naukę o profilu: akupunktura w kierunku: akupunktura.

Szkoła Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy, jest, jak do tej pory, jedyną w Polsce niepubliczną szkołą policealną (studium), która podjęła trud wykształcenia wysokiej klasy specjalistów w tej dziedzinie.
Wszystkich z Państwa, którzy pragną kształcić się w tym bardzo poszukiwanym na rynku pracy zawodzie zapraszamy do naszej szkoły.

Program nauczania jest zgodny z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (Guidelines on Basic Training and Safety in Acupuncture - WHO/EDM/TRM/99.1) dla osób z wykształceniem średnim niemedycznym.

 

Nauka w Szkole Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy trwa trzy lata.

Słuchacze Szkoły po ukończeniu nauki i pozytywnym zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymują Dyplom Ukończenia Szkoły Akupunktury Tradycyjnej i uzyskują kwalifikacje zawodowe: akupunkturzysty. Dyplom naszej szkoły uprawnia do wykonywania zawodu akupunkturzysty w Polsce.

 

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( tekst jednolity tekst jednolity Dz.U.07.155.1095 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. nr. 82 poz. 537).

 

Subscribe to Szkoła Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy RSS
© Szkoła Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy.
Webmaster: Filip Zerbst email: sakupunktury[at]gmail.com